Maïs door de ogen van het dier

Productie-indexen
ForFarmers heeft voor de rassenkeuze van snijmais een drietal productie-indexen ontwikkeld: Feed2Milk (melkvee), Feed2Meat (vleesvee) en Capri (geiten). Deze indexen geven de geschiktheid van de maisrassen voor deze diersoorten aan en sluiten aan bij onze gelijknamige voedingsaanpakken.
Met de productie-indexen wordt een betere inschatting gemaakt van de voederwaarde van mais dan op basis van de traditionele VEM-waardering. Bij de productie-indexen wordt rekening gehouden met de hoeveelheid energie die het dier werkelijk kan benutten in de specifieke rantsoenen. Daarmee sluiten de rantsoenen beter aan bij de behoefte van het dier. Dit resulteert in een passende rassenkeuze en uiteindelijk in rantsoenen met een betere voorspelbaarheid en betere dierprestaties.

Met behulp van onze maisrassen en maismeststoffenfolder kunt u de volgende stappen volgen om te komen tot het beste maisras:

Stap 1:  Wat zijn uw teeltmogelijkheden?

  • Maak een keuze tussen zeer vroeg - vroeg, of middenvroeg - middenlaat

Stap 2:  Wat is uw teeltdoel?

  • Gaat u voor voederwaarde of opbrengst?

Stap 3: Hoe ziet uw rantsoen eruit?

  • Kijk naar het aandeel mais in het rantsoen en kies welk ras het hoogst scoort op de Feed2Milk-, Feed2Meat-, of  Capri productie-index

Zaaizaadontsmettingen
Er zijn verschillende soorten zaaizaadontsmettingen beschikbaar voor de Nederlands markt.
Standaardontsmetting:
Om de kiemplant te beschermen tegen kiem- en bodemschimmels wordt het zaaizaad altijd ontsmet. Al het maiszaaizaad (op EKO zaaizaad na) is behandeld met een standaard zaaizaadontsmetting eventueel gecombineerd met andere ontsmettingen, die hieronder vermeld staan.
Mesurol ontsmetting:
Naast bodemschimmels kunnen ook vogels en de larve van de fritvlieg behoorlijke schade aanrichten. Vogelschade in mais wordt voornamelijk veroorzaakt door kraaiachtigen (roeken, kauwen en kraaien), fazanten en duiven. De schade is groter in bosrijke gebieden en treedt op vanaf zaaien tot het 2-bladstadium van de mais. De vogels pikken de zaden en in een later stadium de kiemplantjes uit de grond en eten van het zaad of de groene delen van de plant. Ze beginnen meestal aan de rand van het perceel en vreten via de rij elk maiskorreltje of -plantje aan. De fritvlieg (Oscinella frit) is ongeveer 2-3 millimeter lang en overwintert op granen en grassen. De vliegjes veroorzaken geen schade, de 3-4 millimeter lange larven wel. De fritvlieg legt haar eitjes doorgaans vóór het 3-/4-bladstadium op de maisplanten. De kleine doorschijnende larven beschadigen het groeipunt waardoor de hoofdstengel niet of zeer moeizaam uitgroeit. Aangetaste planten stoelen daardoor meer uit. De bladeren vertonen misvormingen en gaten en zijn gerafeld. Karakteristiek voor de aantasting is dat de bladpunten van de jongste bladeren blijven steken in de gaten van de oudste bladeren. Zaaizaadontsmetting met mesurol geeft bescherming tegen vogelvraat en/of  de larve van de fritvlieg.
Sonido of Force 20CS ontsmetting:
Wanneer de mais op gescheurd grasland wordt gezaaid, kan schade optreden door ritnaalden. De schade kan optreden tot drie jaar na scheuren, maar met name in het tweede jaar na scheuren is het risico het grootst. Door het zaaizaad te behandelen kan schade door ritnaalden worden voorkomen. Vanaf 2014 is het gebruik van neonicotinoiden (o.a. Gaucho, Poncho en Cruiser) als zaadcoating bij maiszaad verboden. Wel zijn de middelen Sonido en Force 20CS beschikbaar.
Niet alle rassen zijn beschikbaar met deze zaadontsmettingen. Daarnaast kunnen zaden met deze ontsmetting niet retour. We adviseren u daarom uw bestelling tijdig door te geven in verband met beperkte beschikbaarheid en een uiterste besteldatum van rassen met deze ontsmetting.

Maisbemesting
Mais is een gewas dat van oudsher heel goed reageert op een rijenbemesting. Al decennia lang worden op alle grondsoorten NP meststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van mais. De samenstellingen van deze rijenmeststoffen is in de loop van de jaren veranderd: de wetgeving heeft beperkingen gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend en de drijfmestgift is flink onder druk komen te staan. Dit heeft consequenties voor de samenstelling van de aanvullende rijenbemesting. Daardoor zijn er in de loop der jaren aanpassingen in de samenstelling van Maismaster doorgevoerd.

Maismaster rijenbemesting
Maismaster is een complete range van aanvullende maismeststoffen om toe te passen tijdens of kort na het zaaien. De Maismaster meststoffen zijn zodanig samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische eisen die we aan een moderne maismeststof stellen. Voor elke grondsoort en mestgift is er een geschikte aanvullende Maismaster meststof. Rijenbemesting in mais wordt toegediend 5 cm naast en 3 tot 5 cm onder het zaad. Zie de folder maisrassen en maismeststoffen 2015  voor het assortiment maismeststoffen en de juiste keuze van uw maismeststof.

Keuze maismeststof
De keuze van de voor uw situatie best passende maismeststof is sterk afhankelijk van de beperkingen die door de wetgeving worden opgelegd. Wanneer u wel deelneemt aan derogatie heeft u de keuze uit de maismeststoffen zonder fosfaat. Wanneer u niet deelneemt aan derogatie heeft u, afhankelijk van de hoeveelheid fosfaat dat u mag aanvoeren, keuze uit het gehele assortiment maismeststoffen.

Advies kalibemesting
Mais onttrekt bij een drogestofopbrengst van 16 ton al 250 kilogram kalium per hectare. Bij een drogestofopbrengst van 18 ton loopt dit snel op richting 300 kilogram kalium per hectare. Bij een standaard drijfmestgift betekent dit veelal dat er aanvullend kali bemest moet worden. ForFarmers Hendrix heeft hiervoor de meststoffen Maismaster Kali rij en Maismaster Kali breed in het assortiment.
Een te hoge kalibemesting in de rij tijdens het zaaien kan de beginontwikkeling vertragen, door te hoge zoutconcentraties. Wanneer u minder dan 30 kilo kali per hectare hoeft bij te bemesten past Maismaster Kali rij prima. Is de kaliumbehoefte hoger dan 30 kilo per hectare, dan adviseren we de meststofgift in de rij te verlagen en direct na het inzaaien van de mais extra breedwerpig te strooien met Maismaster Kali breed, Korn-kali (Kali 40) of Kali 60.

Bespreek met uw bedrijfsadviseur welk maisras en welke  maismeststoffen u op uw bedrijf het beste kunt toepassen!