Nieuwsbrief Weidse Blik

Het is december en daarmee is het jaar bijna weer voorbij. Voor veel veehouders een jaar om met gemengde gevoelens op terug te kijken. In ieder geval een jaar met een (hele) goede melkprijs. Ook een groeizaam jaar met ruwvoer van goede kwaliteit. Maar ook een jaar waarmee u rekening moest houden met de fosfaatreductieregeling. Met alle gevolgen van dien. Wat voor gevolgen heeft de reductieregeling nog voor 2018? Maak een plan voor volgend jaar. Minder jongvee? Melkproductie verhogen? Fosfaatrechten kopen/verkopen? De specialisten van Weidse Blik denken graag met u mee. Met melk€fficient hebben wij een hulpmiddel om zaken inzichtelijk te maken.

Er staan weer veel wetenswaardigheden in deze nieuwsbrief. Zoals: Met de vitaliteitscore tilt u de kalveropfok naar een hoger plan. Ook is er veel te doen rond het voeren van pensbestendig vet. Maar ook info over de maïsrassen van 2018. Dit alles en nog veel meer leest u in deze editie.

Marktbericht

Ten opzichte van afgelopen zomer noteren veel grondstoffen (iets) hoger behalve voor raapschroot en maïs. Deze grondstoffen noteren gelijk tot iets lager. Palmpitschilfers en sojahullen zijn fors duurder geworden, waardoor mengvoerprijzen niet meer dalen, maar zelfs een lichte stijging laten zien. Sojaschroot zit op een prijsniveau dat makkelijk (door)kan stijgen wanneer de oogstverwachtingen in Zuid Amerika tegenvallen. Het is er in korte tijd veranderd van te nat naar te droog. 

Er is voldoende aanbod van natte krachtvoeders. Aardappelpersvezels zijn volop leverbaar. Ook is er ruim aanbod van voeraardappels. Stoomschillen en aardappelsnippers zijn vlot leverbaar. Perspulp is nagenoeg uitverkocht, maar de meeste pulp is in voorkoop gekocht. Corngold is doorgaans vlot leverbaar, maar het aanbod kan soms sterk wisselen. 

Ruwvoerhandel is er momenteel nauwelijks. Graskuil is er meer dan genoeg en de snijmaïsopbrengst was dit jaar uitstekend. Prijzen van ingekuilde snijmaïs zijn dan ook nog niet echt duidelijk. Vooralsnog zit de prijs ongeveer op het niveau van de oude ingekuilde maïs van vorig jaar. De tendens is wel dat de graskuilen er vlot doorgaan. Misschien dat de vraag naar ruwvoer daardoor sneller gaat aantrekken dan je zou verwachten. 

Fosfaatplan 2018 

Minister Schouten heeft inmiddels aangekondigd dat het P-rechtenstelsel in 2018 actief wordt. Het is daarom verstandig om 2018 eens door te rekenen. Hoeveel melkkoeien en jongvee mag ik in 2018 houden en met welke melkproductie hou ik in 2018 rekening? De grondgebondenheid van het bedrijf in 2018 heeft daar natuurlijk ook veel invloed op. Met onze P-calculator kunt U de grondgebondenheid en  daarmee de P-rechten van 2018 precies berekenen op basis van uw fosfaatrechtenbeschikking  die op de RVO-site kunt vinden. Het is verstandig dit tijdig te doen , want de huidige situatie 2017 kan enorm verschillen van de situatie 2018. U kunt dan begin 2018 uw dieraantallen aanpassen op de gewenste situatie en/of  tot aankoop van fosfaatrechten overgaan. Te veel fosfaatrechten verbruiken in de eerste maanden van 2018 betekent , zonder aankoop van rechten , dat er aan het einde van het jaar extra vee het bedrijf moet  verlaten. 

Ook jongvee-opfokbedrijven doen er verstandig aan te berekenen wat hun fosfaatruimte is in 2018. In 2017 had men niet te maken met GVE-rechten en daarom zijn er veel opfokbedrijven die nu meer fosfaatruimte gebruiken dan ze in 2018 hebben. Dat vraagt vaak nieuwe afspraken met de bedrijven die het jongvee aanleveren!

De P-calculator kunt u downloaden via onze site.

Afsluiten mestplannen 2017 en eerste opzet voor 2018 

Voor 1-1-2018 kunt u nog Vervangende Verwerkings Overeenkomsten ( VVO’s) afsluiten. In uw actuele mestplan kunt u zien hoeveel er eventueel gekocht moet worden. De aankoop hangt vaak sterk af van een eventueel BEX-resultaat. Een goede BEX-prognose geeft duidelijkheid of en hoeveel er aan VVO’s gekocht dienen te worden. Het is daarvoor belangrijk dat alle kuilen zijn bemonsterd!Een inschatting van de ruwvoervoorraad per 1-1-2018  is daarbij noodzakelijk. Tijdig een BEX-prognose maken kan (negatieve) verrassingen voorkomen. Uit de eerste berekeningen blijkt dat de N-effecten minder gunstig zijn dan de voorgaande jaren.Voor de definitieve afwerking van de mestplannen 2017 wordt de BEX definitief vastgesteld. Degene die het mestplan via Weidse Blik Advies BV laten verzorgen zullen we vragen de eindvoorraden ruwvoer door te geven , voor zover dat eind 2017 nog niet gebeurd is. Voor 2018 is het belangrijk dat er vroegtijdig duidelijkheid is over het bouwplan. Met de wetenschap van de hoogte  het “fosfaat-quotum” en het wel/niet aankopen van fosfaatrechten, kan er berekend worden of het bedrijf voldoet aan de grondgebonden eis. Er kan dan nog een besluit genomen worden over het wel/niet huren van extra land!

Gebruik MilkPower (pensbestendig vet) voortaan op basis van vetzurenpatroon in melk

In oktober 2017 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de Nederlandse zuivelorganisaties (NZO) en de diervoederindustrie (Nevedi) over het gebruik van pensbestendige vetten in melkveerantsoenen en de effecten daarvan op de melkvetzuursamenstelling. Voor de korte termijn (komende maanden) is besloten dat inzet van pensbestendige vetten (MilkPower CS181 en MilkPower HF180 en Bergafat) plaatsvindt op basis van monitoring van het vetzurenpatroon in de melk. De inzet van pensbestendig vet met een te hoog gehalte C16:0 is voorlopig verboden. De gesprekken tussen NZO en Nevedi gingen met name om hardheid, ofwel het gehalte aan verzadigde vetzuren in zuivelproducten. Het is gebleken dat te hoge gehalten aan bepaalde vetzuren (met name C16:0 en C18:0) in de melk kunnen leiden tot kwaliteitsproblemen in de bereiding van zuivelproducten. Daarbij is ook duidelijk geworden dat, naast pensbestendige vetten, meerdere factoren van invloed zijn op de 'hardheid' van zuivelproducten. Denk aan o.a. rantsoentype, krachtvoersamenstelling en -niveau en melkfrequentie.

Geen stijging melkvetzuurgehalte
NZO en Nevedi hebben gezamenlijke afspraken gemaakt met als doel dat er geen verdere stijging van bepaalde melkvetzuurgehalten optreedt, zoals dat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar (winterrantsoenen). Vanaf heden staat op melkweb tweewekelijks informatie over de vetzuursamenstelling in de melk (o.a. C16:0 en C18:0). Op basis van de actuele vetzuurgehalten in de melk en de daarbij behorende referentiewaarden kan worden beoordeeld of inzet van pensbestendige vetten mogelijk is en zo ja, welk type en welke hoeveelheid.

Samenstelling MilkPower CS181 aangepast
Ivm de afspraken die zijn gemaakt, omtrent de samenstelling van melkvet, is de samenstelling (vetzurenpatroon) van MilkPower CS181 aangepast. De vernieuwde samenstelling bevat minder C16:0 en een iets hoger gehalte aan met name C18:1. Voor de werking van het product betekent dit dat het effect op de totale vetproductie vergelijkbaar is, echter de vernieuwde samenstelling is iets melkdrijvender en iets minder vetgehalte ondersteunend.

Let op! Vanaf heden staat op melkweb informatie over de gehalten van vetzuren in de geleverde melk.  U dient zelf melkweb te raadplegen. Bedrijven die pensbestendige vetten voeren, kunnen deze gegevens gebruiken als hulpmiddel bij het bijstellen van het rantsoen. 

Weidse Blik heeft verschillende vetten in het assortiment die voldoen aan de juiste vetzurensamenstelling. Vraag uw bedrijfsadviseur welke vetten u het beste kunt gebruiken.

Nieuw! Energiebrok Focus

Legt u het vizier op een betere ruwvoerbenutting om de grote hoeveeMaatschep Focuslheden kuilgras van dit jaar zo goed mogelijk te benutten?

Energiebrok Focus is een hoog geconcentreerde energiebrok met een hoog melk- en zetmeelgehalte. Door het zeer hoge zetmeelgehalte is deze brok met name geschikt in grasrijke rantsoenen. Energiebrok Focus bevat 1175 MELK, 115 WDE en 400 zetmeel. Door de hoge concentratie energie in combinatie met voldoende eiwit, kun je met de inzet van weinig kg krachtvoer, de koe optimaal in de energievoorziening en eiwitbehoefte ondersteunen en je ruwvoer maximaal benutten. Bekijk samen met uw bedrijfsadviseur of deze brok ook iets voor u is!

Nieuw! ProtiBlend

 Sinds 2 maanden verkoopt Weidse Blik het nieuwe product Protiblend. Protiblend wordt in de markt gezet als een goed alternatief voor bierbostel. Uit praktijkervaring kunnen we stellen dat dit ook zo is. Protiblend is een samengesteld product dat voor een deel (ruim 40%) uit bierbostel bestaat met daaraan toegevoegd een aantal droge en natte grondstoffen die ook langzaam verteren maar wel veel eiwit hebben. Het geheel is aangezuurd zodat de bewaarbaarheid geen probleem is. 

Protiblend is een smakelijk en eiwitrijk product, maar wel langzaam verteerbaar. Door het relatief hoge droge stofgehalte kun je Protiblend makkelijk aanrijden, waardoor de conservering geen probleem is. Protiblend zit op 96% van de voederwaardeprijs. Daarmee een koopwaardig product en omgerekend goedkoper dan bierbostel.

Resultaten Silosolve 

Analyses van de eerste snede kuilen van 2017 laten zien dat kuilen behandeld met SiloSolve FC minder broeigevoelig zijn dan niet behandelde kuilen en beter scoren op conservering. Toepassing van SiloSolve FC geeft dus meer zekerheid op stabiele kuilen. Ook kent het met SiloSolve FC ingekuilde gras een lager risico op pensverzuring. 

Uit graskuilanalyses van Eurofins blijkt dat de graskuilen behandeld met het inkuilmiddel SiloSolve FC gemiddeld een iets lager suikergehalte en een hoger gehalte aan melkzuur en azijnzuur hebben. Deze hogere zuurproductie is gunstig voor zowel de conservering als broeigevoeligheid. Uit de kuilanalyses blijkt namelijk dat 90% van de kuilen behandeld met SiloSolve FC een goede conserveringsindex heeft en dat bijna 70% van de kuilen geen risico op broei heeft. Tevens blijkt dat kuilen behandeld met SiloSolve FC een lagere Verzuringsindex hebben en daardoor minder risico geven op pensverzuring. Deze resultaten bevestigen eerdere resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. We zien ook in de praktijk dat deze kuilen na openen, langer koud blijven. SiloSolve FC is een allround inkuilmiddel voor gras en mais dat sinds begin dit jaar door Weidse Blik in het assortiment is opgenomen.

SiloSolve FC Overzicht resultaten SiloSolve FC 

Winterrantsoen: melkt best, maar let op snelle verteerbaarheid!  

De meeste bedrijven voeren nu al een tijdje van de 1e snede kuilen en de nieuwe maiskuil van 2017. Gemiddeld genomen wordt hier prima op gemolken. Dit blijkt uit onze cijfers van het monitoringsprogramma agroscoop. ​Ten opzichte van oktober 2016 is de melkproductie gemiddeld 1,9 kg/koe/dag hoger; het vetgehalte [-0,06] en het eiwitgehalte [-0,02] zijn daarentegen iets lager. Hierdoor is de meetmelkproductie [29,1 kg/koe/dag] gemiddeld 1,8 kg/koe/dag hoger. 
SPK
Graskuilen 2017: let op snelle verteerbaarheid 
De kuiluitslagen van mei 2017 hebben een hogere verteringssnelheid, uitgedrukt in SPK (Snelle PensKoolhydraten) en een relatief hogere VerzuringsIndex (VI). Tegelijkertijd ligt de HerkauwIndex lager.

Kuilen met zulke scores zijn uitstekend voor de melkproductie, mits het rantsoen in balans is. Het risico bestaat anders dat koeien zich overvreten aan het smakelijke en snel verteerbare kuilgras, waardoor de kans op pensverzuring toeneemt. 

Maiskuilen 2017: Prima, maar erg wisselend!
Gemiddeld gezien zijn de voederwaardes van de maiskuilen prima. Maar de spreiding binnen deze kuilen is groot. De vroeg geoogste kuilen zitten laag in het ds% en zetmeelgehalte. De later geoogste mais is snel afgestorven op het land. Deze kuilen hebben een zeer hoog drogestof percentage en hoog zetmeel gehalte. Gelukkig is over het algemeen de hakselkwaliteit prima, wat zorgt voor een betere benutting in de koe. 

HerkauwIndex verhogen 
Om het meeste profijt te halen uit de voorjaarskuilen is het zaak om de HerkauwIndex te verhogen en daarmee de vertering rustiger te laten verlopen. Dit is met name belangrijk als er ook nog natte mais gevoerd wordt. Dit kan door structuur aan het rantsoen toe te voegen, bijvoorbeeld hooi, gehakseld stro, graszaadhooi of koolzaadstro. Belangrijk is dat er dan wel voldoende (in extreme gevallen wel tot wel 2 kg) structuur wordt bijgevoerd om genoeg remmend effect te krijgen. De snelle eerste snede kuil combineren met een rustiger verteerbare en drogere zomerkuil is een zeer goed alternatief. Kortom: bij een zeer pittig verteerbare graskuil is het zaak om deze kuil gedeeltelijk te verdringen door ander rustig verteerbare kuil. 

VerzuringsIndex verlagen 
De relatief hoge VerzuringsIndex is ook een belangrijk aandachtspunt bij eerste snede graskuilen. Het is zeer wenselijk om de VI omlaag te brengen, onder andere om pensverzuring, dunne mest en slechte benutting van het rantsoen tegen te gaan. Accid Buff, Univit Buffer, RumiBuffer en Natriumbicarbonaat zijn hiervoor de aangewezen producten. 

Broei aan het voerhek? Gebruik Selko® TMR

 Selko® TMR is een vloeibaar mengsel van zuren dat de temperatuursverhoging in het voer sterk vertraagt. Door het gebruik van Selko TMR blijft het voer langer vers en het voorkomt voerverliezen. Dit resulteert in een hogere voeropname en een hogere melkproductie.

Waarom Selko® TMR?  

  • Verbetert de totale voeropname. 
  • Beschermt de voerwaarde: gisten en schimmels breken energie en eiwit af in ongewenste componenten.
  • Is erg effectief in lage dosering door gebruik van specifieke toevoegingen.
  • Mengt beter met het TMR rantsoen dan een droog product.
  • Is niet corrosief.
  • Levert tijdbesparing op, omdat er minder restvoer weggehaald hoeft te worden.

Neem contact op met uw bedrijfsadviseur voor advies en/of om te bestellen.

Wilt u ook fitte vitale kalveren? Wij ook! 

 Daarom heeft Forfarmers de vitaliteitscore ontwikkeld. Hiermee brengen we in samenwerking met onze jongvee-specialist de weerstand van uw kalveren in beeld. Aan de hand van deze score kunnen we dan een advies op maat voor uw bedrijf maken, zonodig in samenwerking met uw dierenarts. Met maar één doel! Op een praktische manier zo makkelijk mogelijk fitte gezonde kalveren door te laten groeien tot vaarzen met veel weerstand, die veel ruwvoer en krachtvoer om kunnen zetten in melk.   

Vitaliteit kalveren steeds belangrijker
Door de veranderende wetgeving wordt u min of meer gedwongen om het aantal stuks jongvee te reduceren en dus de kwaliteit ervan te verbeteren. Hoe beter de jongveeopfok, hoe meer fosfaatruimte u kunt benutten voor melkgevende koeien. Met de Vitaliteitscore kunt u samen met de jongvee-specialist nauwkeurig sturen op de gezondheid van uw kalveren en een (nog) betere basis leggen voor een succesvolle opfok. Hebt u deze doelstelling ook? Neem dan contact op met uw bedrijfsadviseur voor een afspraak!

 Maïsrassen 2018

Waarschijnlijk denkt u momenteel nog niet aan maisseizoen 2018, toch willen wij u op een aantal interessante verkoopacties van maiszaad wijzen. Hieronder enkele rassen welke afgelopen jaar ondanks de extremere omstandigheden zich goed staande hebben gehouden en zodoende met mooie cijfers op de rassenlijst staan.
Maïsrassen 2018

 

 

 


Verkoopacties:

Pioneer vroege bestelkorting met gratis mesurol op P 8057 en bij bestelling van minimaal 10 eenheden een gratis koelbox

LG gratis Dunlop laarzen bij vroege bestellingen van minimaal 15 eenheden        

KWS vroege bestelpunten actie voor mooie cadeaus

LG Stacey is verkrijgbaar met de nieuwe zaadcoating TSSV2:
Natuurlijk plantpolymeer en Rhizobium-bacteriën zorgen voor een snelle start van het gewas met een intensere wortelgroei en zichtbaar meer vertakkingen van haarwortels Moeilijk oplosbare fosfaten in de bodem worden plots toch opneembaar voor de plant

Situatie mesurol 2018

Op dit moment is het nog niet zeker dat mesurol (en Sonido) ook in 2019 verkocht kan worden. De leverancier van mesurol (Bayer) verwacht dat niet eerder dan najaar 2018 bekend wordt of dit eventueel alsnog door EU wordt goedgekeurd.  Om deze reden zal geen enkele leverancier retouren van mesurol accepteren. Dit betekent dat elke bestelling mesurol definitief is en niet mag worden geretourneerd (of worden geannuleerd).

 

 Proud to be a farmer

Team Weidse Blik 

 

 

Klik hieronder voor de P-calculator:

P-calculator