Privacyverklaring

Datum laatste wijziging:  6-7-2018

 

Inleiding

Weidse Blik  , gevestigd aan Ambachtswei 4 8501 XA Joure, ingeschreven in Handelregister KvK nr. 01168792 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Weidse Blik  respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Hieronder verstaan wij klanten, medewerkers, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. Weidse Blik  vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop Weidse Blik  uw persoonsgegevens verwerkt.


Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Weidse Blik  is tezamen met haar dochtervennootschappen (hierna: Weidse Blik) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens  zijn: Weidse Blik B.V., Ambachtswei 4 8501 XA Joure, tel: +31 513 416 162, e-mail: info@weidseblik.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Weidse Blik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u producten koopt en/of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. Weidse Blik verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u één van de websites van Weidse Blik bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij onze vestiging of bij een medewerker of bij een persoon die ons bedrijf vertegenwoordigd  achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met Weidse Blik.  Ook kunnen gespreksnotities of andere gegevens verzameld worden om onze dienstverlening aan u te optimaliseren.

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze acties, producten en/of diensten, is het nodig dat wij de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals uw naam, e-mail adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen. Toegang tot onze portal of de portal van onze leverancier (bijv. voor het plaatsen van een order, of het raadplegen van uw gegevens), is alleen mogelijk met een aan u verstrekt username en bijbehorend wachtwoord.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Weidse Blik gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Het afhandelen van uw order / opdracht tot dienstverlening
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren, mogelijk door een externe leverancier, transporteur of consultant
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketing actie
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Weidse Blik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en aangifte bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemers). Voor al deze doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Weidse Blik.


Geautomatiseerde besluitvorming

Weidse Blik neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een medewerker van Weidse Blik direct verantwoordelijk voor is. Weidse Blik gebruikt het pakket CAS van leverancier Condor Agri Systems BV welke alle processen omvat die met de handel en logistiek te maken hebben: Inkoop, verkoop, voorraad, facturatie. Voor onze financiële administratie is CAS geïntegreerd met het standaardpakket Accountview van leverancier Visma Software BV. Weidse Blik gebruikt het pakket C4C van leverancier SAP voor haar marketing en sales activiteiten.


Nieuwsbrief

Onze Nieuwsbrief of andere marketingacties ontvangt u wanneer u zich daarvoor expliciet heeft aangemeld en zelf bevestigd heeft. Iedere Nieuwsbrief bevat een link om u eenvoudig uit te schrijven.


Bescherming van gegevens

Weidse Blik doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. Het privacybeleid van Weidse Blik houdt in dat elke medewerker persoonlijke toegang heeft middels username en password tot die gegevens die bij zijn of haar verantwoordelijkheden beschikbaar moeten zijn. De databases van genoemde pakketten zijn opgeslagen en worden beheerd op servers die eveneens  beveiligd zijn via de huidige gebruikelijke technieken.

 

IP adressen

De webserver van de website(s) van Weidse Blik verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden op een netwerk of op het internet, heeft iedere computer een uniek nummer nodig. U kunt dit nummer vergelijken met een telefoonnummer. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Weidse Blik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Weidse Blik. Indien de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze voor zover mogelijk op uw verzoek verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Weidse Blik  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ook kunnen uw gegevens versterkt worden aan gegevensverwerkers die uw gegevens verwerken met als doel een rapportage of bedrijfsadvies aan uw bedrijf op te stellen. Denk hierbij aan bedrijfsbegeleidingssystemen, CRV mineraal, Kringloopwijzer of uw accountant. Gegevensverstrekking met dit doel is alleen mogelijk indien een geautoriseerde machtiging hieronder te grondslag ligt, welke vastgelegd is in het machtigingenregister van AgriTrust.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Weidse Blik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Weidse Blik gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het Cookiebeleid zoals dat terug te vinden is op onze website(s).

 

Links

Onze website(s) bevat(ten) links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Weidse Blik niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten corrigeren of, indien mogelijk, te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weidse Blik en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@weidseblik.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Weidse Blik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weidse Blik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek,  neem dan contact op met onze klantenservice of via info@weidseblik.nl.


Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring en/of onze cookie policy aan te passen.
Op onze website(s) kunt u altijd de laatst en actuele privacyverklaring en cookie policy vinden.