Privacy & Cookies

Inleiding

Weidse Blik B.V., gevestigd aan Ambachtswei 4 8501 XA Joure, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Weidse Blik B.V. respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Dat kunnen zijn klanten, medewerkers, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. Weidse Blik vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop Weidse Blik uw persoonsgegevens verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Weidse Blik is tezamen met haar dochtervennootschappen (hierna: “Weidse Blik”) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van Weidse Blik zijn: Weidse Blik B.V., Ambachtswei 4
8501 XA Joure, tel: +31 513 416 162, e-mail: info@weidseblik.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Weidse Blik B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u producten koopt en/of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. Weidse Blik verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u één van de websites van Weidse Blik bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij onze vestiging of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met Weidse Blik. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Weidse Blik B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Weidse Blik B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor al deze doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Weidse blik.

Geautomatiseerde besluitvorming

Weidse Blik B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een medewerker van Weidse Blik B.V. tussen zit. Weidse Blik B.V. gebruikt het pakket CAS welke alle processen omvat die met de handel te maken hebben: Inkooporder, verkooporder, voorraad, facturatie. Voor onze financiële administratie is CAS geïntegreerd met het standaardpakket Accountview.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Weidse Blik B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Condor. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Weidse Blik B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Weidse Blik B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Weidse Blik B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weidse Blik B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@weidseblik.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Weidse Blik B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weidse Blik B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@weidseblik.nl