Optimaal bemesten begint bij de 4 ‘juistheden’: de juiste meststof, in de juiste hoeveelheid, op de juiste plaats en op het juiste moment.

Op grasland is vroeg toepassen van drijfmest een goed idee om zodoende de benutting van zowel het minerale (= direct beschikbare) als het organische deel van de stikstof in de mest zo goed mogelijk te benutten. Toch zit er een risico aan dit vroeg toepassen, namelijk dat het minerale deel van de stikstof niet compleet wordt opgenomen door het gras en bij een fikse regenbui zou kunnen uitspoelen.

Om die kans op uitspoeling van stikstof zoveel mogelijk te beperken is het verstandig Terra-Stabil toe te voegen aan drijfmest.

Terra-Stabil is een nitrificatieremmer die de omzetting van ammonium-N naar nitraat-N vertraagt. Ammoniumstikstof is niet of nauwelijks uitspoelingsgevoelig en kan bovendien bij lage bodemtemperaturen ook goed worden opgenomen door onder andere gras en graan. Door de toevoeging van een nitrificatieremmer beperkt u de kans op nitraatverlies en wordt zodoende de N-benutting dus verbeterd. Bijkomend voordeel is dat Terra-Stabil ook eventuele lachgas-emissies met 40-60% verlaagt en daarmee ook via die route zorgt voor een betere N-benutting.

Door toevoeging van Terra-Stabil aan drijfmest wordt de mest die nog wél gegeven mag worden nog beter benut. Met de almaar krapper wordende bemestingsnormen is dat steeds belangrijker.

Proefresultaten

Gebruik van nitrificatieremmers is een beproefde methode om de kans op nitraatverliezen te beperken. Ook in kunstmest wordt deze techniek gebruikt. Zo is Entec 26 hetzelfde als ASS, maar dan wel behandeld met een nitrificatieremmer. Gebruik van een nitrificatieremmer in drijfmest ligt naar ons idee nog meer voor de hand, juist omdat drijfmest vroeger in het seizoen gegeven wordt dan kunstmest en de kans op verliezen via drijfmest dus groter is.

In 2022 is opnieuw onderzoek gedaan door Triferto in samenwerking met Groeikracht om het effect vast te stellen van toepassing van Terra-Stabil in drijfmest op grasland. Ondanks dat in de 4-6 weken na toepassing erg weinig regen is gevallen zien we toch duidelijk positieve resultaten. Omdat we deze proef in 2019 ook al hadden gedaan tonen we u hier een gemiddeld resultaat over die 2 jaren: een duidelijk hogere drogestofopbrengst én meer eiwit per hectare.

 

 

Werking Terra-Stabil

Terra-Stabil bevat de nitrificatieremmer DMPP. Bij de omzetting van ammonium-N naar nitraat-N spelen twee bodembacteriën een belangrijke rol: de nitrosomonas- en de nitrobacter-bacterie. DMPP verlaagt tijdelijk de activiteit van de nitrosomonas-bacterie, waardoor de eerste stap in de omzetting richting nitraat-N niet plaatsvindt. Resultaat is dat minder snel nitraat wordt gevormd. En bij minder nitraat zal er automatisch minder kans zijn op nitraatuitspoeling.

De werkingsduur van Terra-Stabil is afhankelijk van bodemtemperatuur. Bij een hogere bodemtemperatuur neemt de werkingsduur af. Dat is gunstig, want bij een hogere bodemtemperatuur zal de groei van het gewas sneller verlopen (is er dus meer N-behoefte) en kan er dus ook meer N opgenomen worden. Voldoende beschikbare stikstof (ammonium en nitraat) zijn dan belangrijk.

Dosering van Terra-Stabil is 3-5 liter per hectare, onafhankelijk van de mestgift. Voor het uitrijden mengen in de put is mogelijk, maar ook via een by-pass toedienen bij het opzuigen van de mest in de tank is een optie.